úvodní foto k příspěvku s logem školy

Kritéria přijímacího řízení

szesAktuality o studiu VOŠ

Kritéria:

  1. Ukončení střední školy maturitou.
  2. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy.
  3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria podrobněji:
ad 1) Za celkový průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně poslední odpovídající pololetí nástavbového studia) lze získat maximálně 150 bodů (prospěch 1,00). Za každou setinu nad prospěch 1,00 se odečítá 1 bod.

ad 2) Za účast (jen písemně doloženou – diplom, hodnocení, …) v olympiádě nebo soutěži v období třetího a čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně odpovídající ročníky nástavbového studia) může získat uchazeč podle umístění (počítá se pouze v ekologickém a přírodovědném zaměření) další body dle následující tabulky.

Umístění
Okresní kolo
Krajské kolo

1. místo
2. místo
3. místo

5
3
1

10
8
6

V případě, že splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne o jejich pořadí celkový bodový zisk v přijímacím řízení.
V případě rovnosti celkového bodového zisku rozhodne o pořadí studenta vyšší bodový zisk v pořadí z:

  1. průměrného prospěchu dle bodu ad 1)

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není potřeba.