Absolventské práce

K dokončení studia na VOŠ je potřeba odevzdat absolventskou práci. Podívej se, jaká témata nabízíme.

Téma vypisuje:doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
 • Studium tzv. naturového druhu Camapnula bohemica (zjišťování velikosti populací na vybraných lučních enklávách Krkonoš, vazba na biotopy, stupeň ohrožení lokalit a návrh managementu)
 • Geoekobiologické hodnocení vybrané lokality: např. v Orlických horách, Podorlicku, Lanškrounsko, Krkonoše, Podkrkonoší i v okolí bydliště, chaty
 • Výskyt a ekologie vybraného zvláště chráněného druhu ve vymezeném území
 • Vymapování výskytu a početností vybraných invazních druhů ve vybraném území, návrh managementu
 • Návrh naučné stezky ve vybraném území
Mgr. Záboj Hrázský - DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
 • Sledování vlivu managementu na vegetaci vřesoviště v PR Zubří (Trhová Kamenice)
Mgr. Josef Vozanka - VOŠ Chrudim
 • Botanická inventarizace vybrané lokality (Významný krajinný prvek, lokální nebo regionální biocentrum ÚSES)
 • Monitoring obojživelníků nebo jiné skupiny (plazů, ptáků, savců, ryb) vhodně zvolené oblasti (cca 20 lokalit)
 • Monitoring invazních druhů rostlin v povodí menšího vodního toku, města nebo několika obcí. Sledování šíření, případně vyhodnocování účinnosti provedených zásahů a opatření
Selgen a. s. Praha - šlechtitelská stanice Úhřetice
 • Možnosti omezení používání pesticidů v rostlinné výrobě - několik témat v různých lokalitách a variantách
 • Doporučení odrůd ozimé pšenice k nízké intenzitě způsobu pěstování
 • Vliv pesticidů na výnos a jakost pšenice ozimé
 • Hledání rezistentních genotypů pšenice ozimé k chorobám: a) pat stébel, b) listů , c) klasů
František Kessner - KOS (bioplaneta)
 • Alternativní zdroje materiálů na výrobu plastů
 • Kompostování
 • Recyklace plastů
 • Třídění
 • Výukové programy
Ing. Pavel Hrubý - VOŠ Chrudim
 • Návrh propagace ekologického zemědělství v určené lokalitě
 • Intenzivní zemědělská výroba a životní prostředí v určené lokalitě
 • Vliv rekreace obyvatelstva na přírodní rezervace a CHKO
Ing. Josef Rusňák - CHKO Železné hory
 • Floristické a fytocenologické průzkumy nejcennějších ploch CHKO Železné hory
Ing. Anna Pochobradská - VOŠ Chrudim
 • Problematika černých skládek v dané lokalitě
 • Nakládání s odpady v konkrétní firmě
Ing. Josef Beneš - VOŠ Chrudim
 • Sledování používání posypových materiálů a vyhodnocení jejich vlivu na životní prostředí v oblasti Chrudim a okolí
 • Průzkum rostlinného a živočišného společenstva, zpracování a vyhodnocení výsledků pozorování na lokalitě Záduší u obce Pohořalka
 • Sledování výskytu rostlin a živočichů v lokalitě Zádušní rybníky u Pohořalky
 • Sledování vlivu dopravy na migraci a ovlivňování populací živočichů na vybraném úseku silnic v oblasti Slatiňany - Rabštejnská Lhota
RNDr. Roman Linhart - VOŠ Chrudim
 • Průzkum ekologické diverzity vybraných krajinných segmentů okolí Chrudimi
 • Výzkum entomofauny střevlíkovitých brouků v rámci Chrudimi a okolí
 • Srovnání ekologické stability Chrudimska před rokem 1989 a dnes (Práce by byla zaměřena na srovnání dnešních a historických leteckých snímků a jiných zdrojů, s důrazem na plochy zeleně, rozlohu sídel, množství odpadu)
Bc. Petra Kubíková, DiS. - MO Pardubice IV, Svítkov
 • Zelenobranská dubina - rekreační les - návrh tras stezek, návrh klidových míst, informačních tabulí, návrh zásahů a péče s možností realizace samotné práce
 • Zelenobranská dubina - návrh rekreačního lesa (Svítkov)
 • Botanický průzkum VKP Rumlovo Labiště (Lány na Důlku)
 • V Olšině - návrh rekreačního lesa (Staré Čivice)
 • Mapování starých a krajových odrůd ovocných dřevin (Opočinek, Lány)
Roman Hellinger - Česká společnost ornitologická
 • Monitoring hnízdního rozšíření ptáků ve zvolené lokalitě
 • Monitoring výskytu čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na Chrudimsku
 • Monitoring ptáků v zemědělské krajině - srovnání, negativní faktory, možnosti nápravy
 • Porovnání mokřadních lokalit se zaměřením na diverzitu avifauny
Ing.arch. Jan Florián - ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov
 • Sledování výskytu (motýlů, obojživelníků, ptáků, savců nebo jiné skupiny organismů) na území PR Habrov
Ing. Bc.Tibor Schwarz,DiS. – Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům, Zelený dům Chrudim, z.s.
 • Založení zapsaného spolku s environmentální činností a nebo nové návrhy činnosti ve spolku stávajícícím ve vybraném sídle
 • Provoz a financování Ekocentra, Ekoporadny a nebo Střediska ekologické výchovy, vypracování návrhů činnosti, či vytvoření nových ekologických výukových programů
 • Náměty na činnost environmentálního nebo ekologického kroužku na celý rok ve vybraném místě, vytvoření návrhů na nové edukační pomůcky pro děti
 • Náměty nových terénních výukových programů pro MŠ, ZŠ, SOŠ
 • Zhodnocení projektu Zdravé město ve vybraném sídle/municipalitě a jeho výhody a nevýhody
 • Místní akční skupina a nové projekty pro LEADER ve vybraném místě
 • Návrh na registraci Významného krajinného prvku ve vybrané lokalitě
 • Možnosti pro místo bývalých sběrných surovin v areálu PP Ptačí ostrovy Chrudim
 • Problematika starých a nebo krajových odrůd ve vybraném sadu nebo oblasti
 • Naučná stezka do PR Habrov u Chrudimě
 • Zelená stezka kolem PP Ptačí ostrovy Chrudim a význam havraní kolonie
 • Problematika veřejné dopravy, železniční, trolejbusové a jiné v dané lokalitě a možné návrhy na zlepšení
 • Návrh nových cyklotras a pěších turistických nebo běžeckých tras ve zvolené oblasti, či návrhy změn jižstávajících sítí
 • Projekt ,,Patroni potoků ve vybraném sídle“
 • Vytvoření nových výstavních panelů pro možnost výstav na dané environmentální téma
 • Projekt ZOOkoutku ve vybrané lokalitě
 • Terénní základna Pařížov u přírodního parku Doubrava a možnosti jeho využití
 • Tůně ve vybrané lokalitě na Chrudimsku, navrh na vytvoření nových, řešení současného stavu tůní ve VKP Úhřetický les, Pařížov, Prosetín
Ing. Hana Lednová, Ph.D.
 • Porovnání kvality vody v určité části toku, který se student vybere (např. v Labi), dnes a před rokem 1989, tj. před cca 30 lety. (Práce by byla zaměřená na analýzu dlouhodobého znečištění určitého toku v určité oblasti, která byla dříve hodně zatížena znečištěním.)