Absolventské práce

K dokončení studia na VOŠ je potřeba odevzdat absolventskou práci. Podívej se, jaká témata nabízíme.

Téma vypisuje:Mgr. Josef Vozanka - VOŠ Chrudim
 • Botanická inventarizace vybrané lokality (Významný krajinný prvek, lokální nebo regionální biocentrum ÚSES)
 • Monitoring obojživelníků nebo jiné skupiny (plazů, ptáků, savců, ryb) vhodně zvolené oblasti (cca 20 lokalit)
 • Monitoring invazních druhů rostlin v povodí menšího vodního toku, města nebo několika obcí. Sledování šíření, případně vyhodnocování účinnosti provedených zásahů a opatření
Bc. Tomáš Bláha, DiS. - Šlechtitelská stanice Úhřetice (SELGEN, a.s.)
 • Hodnocení úrovně mrazuvzdornosti souboru odrůd ozimé pšenice. Klasifikace stupně odolnosti mrazu jednotlivých odrůd.
 • Vyhodnocení agrotechnického pokusu z hlediska intenzity ošetření na vybraném souboru odrůd ozimé pšenice. Doporučení úrovně ošetření jednotlivých odrůd z hlediska fungicidní ochrany a morforegulace porostu.
 • Vyhodnocení agrotechnického pokusu z hlediska termínu setí a odolnosti odrůd ke zhoršující předplodině. Doporučení tolerantních odrůd vhodnějších k pozdnímu výsevu a k výsevu po zhoršující předplodině.
Ing. Anna Pochobradská - VOŠ Chrudim
 • Problematika černých skládek v dané lokalitě
 • Nakládání s odpady v konkrétní firmě
Bc. Petra Kubíková, DiS.
 • Mapování starých a krajových odrůd ovocných dřevin
 • Botanický průzkum určité lokality
 • Envirinmentální program pro MŠ
Roman Hellinger, DiS. - Česká společnost ornitologická
 • Monitoring hnízdního rozšíření ptáků ve zvolené lokalitě
 • Monitoring výskytu čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na Chrudimsku
 • Monitoring ptáků v zemědělské krajině - srovnání, negativní faktory, možnosti nápravy
 • Porovnání mokřadních lokalit se zaměřením na diverzitu avifauny
Ing. Bc.Tibor Schwarz,DiS. – Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům, Zelený dům Chrudim, z.s.
 • Založení zapsaného spolku s environmentální činností a nebo nové návrhy činnosti ve spolku stávajícícím ve vybraném sídle
 • Provoz, financování a fundreising Ekocentra, Ekoporadny a nebo Střediska ekologické výchovy
 • Projekty Nadací a firem v ochraně přírody a životního prostředí, dobré praxe z různých grantů a dotačních titulů a návrh na nový projekt
 • Náměty na činnost environmentálního nebo ekologického kroužku a EVVO na celý rok ve vybraném místě, vytvoření návrhů na nové edukační pomůcky pro děti
 • Náměty nových terénních výukových programů pro MŠ, ZŠ, SOŠ
 • Víkendovky Hnutí Brontosaurus a návrh jejich programu
 • Vytvoření výstavních panelů a výstav na dané environmentální téma
 • Zhodnocení projektu Zdravé město ve vybraném sídle/municipalitě a možnosti daného města pro ekoenvironmentální témata, živé nábřeží, obnova parků a zeleně
 • Návrh na registraci Významného krajinného prvku a CHÚ ve vybrané lokalitě
 • Problematika starých nebo krajových odrůd ve vybraném sadu nebo oblasti
 • Problematika veřejné dopravy, železniční, trolejbusové a jiné v dané lokalitě a možné návrhy na zlepšení
 • Návrh nových cyklotras a pěších turistických nebo běžeckých tras ve zvolené oblasti, či návrhy změn již stávajících sítí, včetně naučných stezek
 • Projekt ZOOkoutku ve vybrané lokalitě
 • Terénní základna Pařížov u přírodního parku Doubrava a možnosti jeho využití
 • Tůně a mokřady ve vybrané lokalitě, návrh na vytvoření nových, vodní ekosystémy
 • Řešení současného stavu tůní ve VKP Úhřetický les, Pařížov, Prosetín s úpolínovou loukou s modrásky bahenními a jejich management
 • Aleje, stromořadí a obnova cest v zemědělské krajině a jejich význam
 • Vybrané environmentální kauzy a jejich řešení, účasti ve správních řízeních apod.
 • Nízkoenergetické a pasivní domy
 • Problematika světelného znečištění
 • Opylovači a jejich význam pro krajinu
 • Ekologie města a řešení klimatu a zeleně ve městě a návrhy řešení
 • Význam zahrádkářských kolonií a zahrad
 • Bylinky - opomíjené plevele a jejich význam pro zdraví, životní prostředí a biodiverzitu
 • Obnova cest a vodních toků a zlepšení průchodnosti zemědělské krajiny pro biodiverzitu a ÚSES - Územní systémy ekologické stability
 • Příroda a její přínos pro duševní zdraví člověka
Ing. Hana Lednová, Ph.D.
 • Hodnocení kvality vody na určité lokalitě
Ing. Tomáš Kachlík
 • Hodnocení kvality vody na určité lokalitě
Ing. Ludmila Kabelová
 • Degradace půdy a vliv na úrodnost
 • Kvalita potravin
 • Výživa rostlin a kvalita produkce
Ing. Markéta Herzánová
 • Myslivost a životní prostředí
 • Návrh naučné stezky
 • Nakládání s odpady
Ing. Romana Zaňková
 • Trvale udržitelný rozvoj a ekonomický růst
 • Financování ochrany ŽP v ČR
 • Ekologická daňová reforma (energetické daně)
 • Ekonomické nástroje ochrany ŽP (např. obchodovatelná emisní povolení, dotace z veřejného rozpočtu atd.)
 • Ekonomické nástroje v mezinárodních smlouvách o ochraně ŽP
 • Efektivnost investic do ŽP

Mgr. Daniela Mihulková

 • Památné stromy (vytipování jedince, podání žádosti, formulář pro sběr dat v terénu, péče o památné stromy)
 • Dendrologický průzkum zámeckého parku v Medlešicích ( základní informace o objektu, analýza přírodních podmínek, historie, analýza kompozice, současný stav, prognóza)