Historie a současnost

Již více než 150 let učíme mladé lidi, jak se starat o zvířata, rostliny a prostředí, ve kterém žijeme.

Přečtěte si o našich kořenech i současnosti.

Historie a současnost

Již více než 150 let učíme mladé lidi, jak se starat o zvířata, rostliny a prostředí, ve kterém žijeme.

Přečtěte si o našich kořenech i současnosti.

Historie a současnost

Již více než 150 let učíme mladé lidi, jak se starat o zvířata, rostliny a prostředí, ve kterém žijeme. Přečtěte si o našich kořenech i současnosti.

Z naší historie

Nejstarší kořeny (19. století)

"Na chrudimské škole hospodářské, která se školou podreální spojena jest, započne vyučování l. října 1862. Kdož do školy této vstoupiti chtí nechť se 30. září u ředitelstva škol zdejších přihlásí a prokáže, že čtvrtou třídu hlavní školy s prospěchem odbyl. Městská rada v Chrudimi dne 12. září 1862."

4. listopadu 1862 byla v Chrudimi při nižší reálce otevřena dvouletá hospodářská škola a následující den byla zahájena výuka. Spolu s nižší reálkou sdílela učitelský sbor i budovu čp. 57/I. Spojení obou škol se po roce ukázalo nevýhodné. Zájem o oddělení polních prací byl velký, a proto v roce 1863 byla správa škol oddělena a pro hospodářskou školu byl najat Kuchynkův dvůr čp. 55/IV. i s přilehlými pozemky.

První veřejná celoroční zkouška se konala v sále "Na Střelnici" 3. srpna 1863 a kromě jiných se jí zúčastnil i zemský poslanec a historiograf Království českého František Palacký a zemský poslanec dr. Ladislav Rieger.

V roce 1872 koupil Kuchynkův dvůr František Wiesner a škola byla nucena zrušit internát a přestěhovat se do jeho uvolněných místností. Prostory brzy přestaly vyhovovat, proto se v roce 1878 škola přestěhovala do budovy Občanské záložny č.p. 47/IV. na Palackého třídě. Pro zkvalitnění výuky měla škola ve správě pozemky, které byly využívány jako zkušební plochy odrůd, botanickou a zelinářskou zahradu, ovocnou školku, vinice a chmelnice.

Dosavadní dvouročníková hospodářská škola byla od září 1885 přeměněna na tříročníkovou střední školu hospodářskou. Současně zde byla otevřena zimní škola hospodářská pro méně majetné rolníky.

V roce 1900 byla střední hospodářská škola převzata do zemské správy a její název byl změněn, na Královskou českou zemskou střední hospodářskou školu v Chrudimi. Zimní hospodářská škola se krátce předtím oddělila a byla převedena pod správu obce spolu s městskou zahradnickou školou, která byla otevřena v listopadu 1899.

Dějiny školy během 20. století

7. května 1905 byla slavnostně předána pro výuku nová školní budova. V publikaci vydané při této příležitosti se psalo: „V královském věnném městě Chrudimi, jemuž pyšné příjmí "Athény východních Čech" již ode dávna přiznáno, vedle četných vzdělávacích ústavů, zřízena též škola hospodářská. Jest to jedna z nejstarších škol zemědělských v království Českém a zřízení její nasvědčuje, že obyvatelstvo zemědělské města Chrudimě i jeho okolí záhy poznalo a ocenilo důležitost odborného vzdělání zemědělského..".

Po roce 1900 vznikla hospodyňská škola pro rolnické dívky. Zvláštního vyznamenání se dostalo této škole usnesením zemského výboru o zřízení pedagogického semináře pro kandidáty učitelství.

Během válečných událostí 1. světové války byla v budově zřízena vojenská nemocnice, a proto provizorně probíhala výuka v budově Průmyslového Muzea. Toto provizorium pokračovalo ještě rok po skončení válečných událostí.

Krátce po vzniku ČSR byl z názvu školy vypuštěn přívlastek „ královská“. V roce 1920 byla škola rozšířena o čtvrtou třídu a o dva roky později byl název změněn na Zemská vyšší hospodářská škola v Chrudimi. K vyšší hospodářské škole byly přidruženy postupně vyšší hospodyňská škola, která byla dvouletá, odborná hospodářská škola a státní výzkumná stanice zemědělská, která od roku 1926 sídlila v nové, slavnostně otevřené budově. V období 2. světové války byla tato budova výzkumné stanice zabrána pro nemocnici a nikdy již nebyla škole vrácena.

V roce 1943 byla škola přejmenována na Vyšší rolnickou školu. V roce 1950 byla zrušena Vyšší hospodyňská škola. V roce 1952 se Vyšší rolnická škola změnila na Zemědělskou technickou školu chovatelského oboru a v roce 1954 byla škola dokonce zrušena a existovala Zimní škola zemědělské mládeže. Rokem 1955 ukončil školní statek svou činnost. Veškerý majetek byl převeden na chrudimský státní statek.

V roce 1956 vznikla mistrovská škola mechanizační. Čtyřletá zemědělská technická škola s obory pěstitel a chovatel, ukončená maturitou , byla obnovena v roce 1957. Pro školní statek byly získány prostory Semenářského státního statku ve Vestci a Kalousově. V roce 1961 byla škola přejmenována na Střední zemědělskou technickou školu.. Od 1. září bylo otevřeno studium oboru mechanizace zemědělské výroby, které skončilo rokem 1975.

V roce 1966 se škola přestěhovala do nových budov v Poděbradově ulici a po zrušení mechanizačního oboru byla stará budova školy předána učňovskému školství. Od roku 1985 nese škola opět nový název, Střední zemědělská škola

Škola během 90. let a milénia

V letech 1991 až 1999 působila při zemědělské škole rodinná škola, zpočátku dvouletá, později bylo studium čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.
V roce 1996 zahájila činnost vyšší odborná škola z počátku dvouletá se stala od roku 2006 tříletou. a v roce 2000 bylo otevřeno střední odborné učiliště.

Naše současnost

Jsme škola vychovávající odborníky na péči o krajinu a zvířata.

Zemědělství je obor, který jde už řadu let technologicky kupředu, ale ubývá kvalifikovaných odborníků. Naši studenti tak mají otevřenou cestu k takřka jistému uplatnění, což je dáno i důrazem na praxi nejen ve škole a školním statku, ale i ve firmách.

studenti při praxi se zvířaty

Naše současnost

Jsme škola vychovávající odborníky na péči o krajinu a zvířata.

Zemědělství je obor, který jde už řadu let technologicky kupředu, ale ubývá kvalifikovaných odborníků. Naši studenti tak mají otevřenou cestu k takřka jistému uplatnění, což je dáno i důrazem na praxi nejen ve škole a školním statku, ale i ve firmách.

studenti při praxi se zvířaty

Naši partneři

logo Regionální komora
logo čESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
logo Zemědělský svaz ČR
Logo Cerea
logo Ekocentrum paleta
logo Vema
ZD Rosice logo
logo ZD Tuněchody

Chcete vědět o naší škole víc?

Zjistěte, kdo jsme