ZD Sloupnice

VacekZe života školy

V rámci vzdělávacího projektu Agrovenkov dne 23. května 2023 navštívili studenti třídy 2. A a 2. B (studijní obor: Agropodnikání) zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici pod vedením pana předsedy Ing. Jaroslava Vaňouse.

Studenti byli seznámeni s prezentací ZD Sloupnice, které v současnosti hospodaří na cca 3 000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů.

Zemědělské družstvo si klade mimo jiné za cíle např. trvale dosahovat ekonomických výsledků, aktivně ovlivňovat podnikatelské prostředí, zvyšovat úrodnost půdy, pečovat o nejvyšší standardy zdraví a pohody zvířat, aktivně se podílet na péči o životní prostředí, ochranu přírody a krajiny, zlepšovat vodní režim v krajině atd.

ZD Sloupnice se zabývá rostlinnou a živočišnou produkcí, prodávají zemědělskou techniku, poskytují služby občanům, mají obchod s řeznictvím a mini mlékárnu.

Získali několik ocenění – například MLS Pardubického kraje 2022, vlastní farmu v Řetové a Němčicích, kde prodávají vlastní produkci.

Studenti tak viděli tradiční zemědělskou činnost v prostorách s nejvyšším vybavením.

Děkujeme Agrovenkovu o. p. s. (informačnímu středisku pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje) a za organizační zajištění exkurze paní RNDr. Petře Vaňousové.