Inovace praktického vzdělávání

szesProjekty

Název projektu: Inovace praktického vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0035
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014

Vytvořené moduly

Moduly praxe – RV (pěstování rostlin)

 1. Meteorologické přístroje
 2. Ovocnictví a zelinářství
 3. Poznávání zemědělských plodin a semen
 4. Minerální hnojiva – projevy nedostatku a nadbytku živin
 5. Hodnocení kvality půdy – půdní typy, BPEJ
 6. Inventarizace porostů – podzim
 7. Statková hnojiva
 8. Prvotní evidence v RV
 9. Inventarizace porostů – jaro
 10. Osevní postupy
 11. Vlastnosti osiva a sadby
 12. Minerální hnojiva – druhy, rozdělení, aplikace, skladování
 13. Určování plevelných rostlin, herbář
 14. Hodnocení jakosti produkce v RV I.
 15. Hodnocení jakosti produkce v RV II

Moduly praxe – CHO (chov zvířat)

 1. Plemena zvířat I – skot
 2. Plemena zvířat II – prasata, drůbež, kozy
 3. Welfare
 4. Konzervace a výroba krmiv
 5. Technologie dojení
 6. Krmné dávky
 7. Bilance krmiv
 8. Přírůstky zvířat (růst a vývin)
 9.  Odchov zvířat (pastva)
 10. Technologie ustájení zvířat
 11. Technologie krmení zvířat
 12. Technologie odklizu výkalů
 13. Plán stáda skotu a prasat
 14. Technologie ošetřování zvířat.
 15. Management chovu zvířat

Moduly praxe – MECH 1 (mechanizace)

 1. Měření, vážení a zjišťování objemu a hmotnosti zásob
 2. Přesné měření různými měřidly
 3. Stroje na sázení
 4. Stroje pro předseťovou přípravu půdy
 5. Obsluha a seřízení strojů na ošetřování rostlin během vegetace-plečky
 6. Sklízecí stroje – prstové žací stroje
 7. Stroje na ošetřování plodin – rozmetadla průmyslových hnojiv
 8. Stroje pro orbu
 9. Silážování, senážování
 10. Strojní součásti a mechanizmy
 11. Stroje na setí
 12. Sklízecí stroje – rotační žací stroje
 13. Stroje na ošetřování plodin – postřikovač
 14. Stroje na ošetřování plodin – rozmetadla statkových hnojiv
 15. Ovládací soustavy

Moduly praxe – MECH 2 (mechanizace)

 • Základní pracovní operace při ručním obrábění kovů (řezání, pilování)
 • Základní pracovní operace při ručním obrábění kovů (vrtání, obnova závitů)
 • Základní pracovní operace při ručním obrábění dřeva (řezání, hoblování)
 • Základní pracovní operace při ručním obrábění dřeva
 • Obsluha a seřizování malé mechanizace – Vari systém, malotraktor
 • Obsluha a seřizování malé mechanizace –  sekačky, křovinořezy
 • Technické kreslení
 • Připojování zemědělských strojů
 • Údržba zemědělských strojů
 • Práce s ručním nářadím
 • Sklízecí stroje – obiloviny, luskoviny, kukuřice na zrno
 • Sklízecí stroje – okopaniny
 • Sklízecí stroje – obraceče, shrnovače píce
 • Sběrací vozy
 • Lisy, balička

Moduly praxe – Ekolog 1 (ekologie)

 1. Fauna – determinace vybraných skupin živočichů
 2. Fauna – základy ornitologického průzkumu
 3. Flóra – základy  fytocenologie
 4. Metody zaměřování území
 5. Geografický informační systém
 6. Mapování vegetace
 7. Posuzování kvality lučních ekosystémů
 8. Posuzování kvality lesních ekosystémů
 9. Krajinný ráz
 10. Památný strom
 11. Územní systém ekologické stability

Moduly praxe –  Ekolog 1 (ekologie)

 1. Založení a vedení herbáře – cévnaté, semenné jednoděložné a dvouděložné rostliny
 2. Založení a vedení herbáře – vyšší rostliny výtrusné
 3. Založení a vedení herbáře – houby a lišejníky
 4. Preparace přírodnin – základy sběru přírodnin a metody preparace
 5. Preparace přírodnin – práce s mikroskopem a stereomikroskopem
 6. Zeleň rostoucí mimo les
 7. Využití systematiky a praxi
 8. Katastr nemovitostí a jeho využití
 9. Nerosty a horniny

Moduly praxe – Ekolog 2 (ekologie)

 1. Odběr půdních vzorků
 2. Jednoduché rozbory půd
 3. Rozbor půdy v terénu
 4. Rozbor vody v terénu
 5. Rozbor vody v laboratoři
 6. Rozbor půdy v laboratoři
 7. Vážková analýza
 8. Odměrná analýza I
 9. Odměrná analýza II
 10. Základní laboratorní práce a postupy

Moduly praxe – EKO (ekonomika)

 • Majetek
 • Ekonomické ukazatele
 • Kalkulace
 • Finanční analýza
 • Odměňování
 • Inventarizace
 • Dotace