Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Praxe

Praxe a odborný výcvik

Nedílnou součástí vzdělávání je výuka praxe, která je realizována v několika formách. Jedná se především o odbornou praxi učební, která je pevně zařazena do týdenního rozvrhu. Další formou je odborná praxe bloková, kterou žáci vykonávají ve školním roce a praxe prázdninová. V průběhu celého školního roku vykonávají žáci jednotlivě nebo ve dvojicích individuální praxi podle rámcových pracovních náplní pro jednotlivé ročníky a obory vzdělávání.

Cílem výuky předmětu odborná praxe a odborný výcvik na Školním statku Chrudim – Vestec je připravit žáky na široké spektrum prací v celé sféře zemědělské prvovýroby včetně souvisejících činností. Žáci si prohlubují a upevňují poznatky získané v teoretických předmětech, získávají pracovní a morální návyky tak, aby mohli vykonávat i práce a činnosti spojené s vedením pracovních kolektivů, případně farem nebo jiných podnikatelských subjektů. Výuka předmětu postupuje od jednoduchých pracovních úkonů až po samostatnou práci spojenou s rozhodováním na základě vlastního hodnocení. Žáci zároveň získávají návyky v dodržování hygieny, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, požární prevence. Nedílnou součástí vzdělávání je chování a jednání podle principů trvale udržitelného rozvoje.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

Spolupráce se sociálními partnery je založena především na možnosti vykonávat u těchto subjektů odbornou praxi nebo odborný výcvik. Další formou spolupráce je realizace odborných přednášek na aktuální témata z oblasti rostlinné a živočišné produkce, mechanizace, ekonomiky a trhu práce.

Cerea, a.s. Pardubice – je významný sociální partner. Během školního roku jsou  jejím prostřednictvím realizovány  odborné přednášky například na téma dotace v  zemědělství ,  uplatnění na trhu práce v zemědělství a na odborná témata. Pro účely výuky praxe i odborného výcviku poskytuje rovněž firma Cerea a.s. Pardubice moderní zemědělskou techniku. Pracovník výše uvedené firmy zajišťuje odbornou prezentaci této mechanizace.

Realizují se odborné exkurze žáků oboru agropodnikání a zemědělec-farmář v areálu firmy v Černé za Bory, kde mají možnost navštívit silo, laboratoř a středisko mechanizace. Žáci mají  možnost vykonat v různých provozech firmy odbornou prázdninovou praxi.

 V rámci spolupráce s firmou Cerea a.s. jsou uzavírány stipendijní smlouvy. Stipendijní program je realizován s cílem pracovního uplatnění ve firmě Cerea, uzavření smlouvy je podmíněno studijními výsledky a profesním zájmem s výhledem uplatnění ve firmě po ukončení studia.

 VEMA, a.s. Chrudim – ve firmě žáci oboru agropodnikání vykonávají odbornou individuální praxi během školního roku. Mají možnost seznámit se s problematikou chovu slepic.

 Selgen a.s. – Šlechtitelská stanice Úhřetice – dlouholetý sociální partner školy zabývající se šlechtěním obilovin umožňuje žákům individuální a prázdninovou praxi. Několik našich absolventů našli ve firmě pracovní uplatnění.

 1. zemědělská a.s. Tuněchody – škola využívá možnost realizovat praxi v oblasti chovu zvířat

 Agrometall s.r.o. Nový Dvůr - škola využívá možnost realizovat praxi v oblasti mechanizace

 Ekocentrum Paleta Pardubice - ve firmě žáci 3. a 4. ročníku oboru ekologie a životní prostředí vykonávají odbornou individuální praxi během školního roku.